Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transcendentally /,trænsen'dentəli/  

  • Phó từ
    (triết học)
    [một cách] siêu phàm