Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsurpassable /' ns :'p :s bl/  

  • Tính từ
    không thể hn, không thể vượt, không thể trội hn