Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tao nhã, thanh nhã
    her tastes are very refined
    sở thích của chị ta rất tao nhã
    đã tinh chế (đường…)