Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cao cả, cao quý
  elevated sentiment
  tình cảm cao quý

  * Các từ tương tự:
  elevated railway