Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nổi, đắp nổi
    nở bằng men (bột...)