Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ at, by)
  phấn chấn
  she seems elated at (bythe news
  chị ta trông phấn chấn khi được tin ấy

  * Các từ tương tự:
  elatedly, elatedness