Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nổi tiếng; nổi bật
  an eminent doctor
  một bác sĩ nổi tiếng
  a man of eminent goodness
  một người nổi bật về lòng tốt

  * Các từ tương tự:
  eminently