Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    một cách nổi bật, rất
    she seems eminently suitable for the job
    cô ta có vẻ rất thích hợp với công việc đó