Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] đặc biệt; rất
    notably successful
    rất thành công