Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strangely /'streindʒli/  

 • Phó từ
  [một cách] lạ, [một cách] lạ kỳ
  the house was strangely quite
  ngôi nhà yên tĩnh một cách lạ kỳ
  it turned out we'd been at school together, strangely enough
  hóa ra chúng ta đã học cùng trường, lạ thật