Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

significantly /sig'nifikəntli/  

 • Phó từ
  [một cách] đầy ý nghĩa
  smile significantly
  cười một cách đầy ý nghĩa
  [một cách] quan trọng;[một cách] đáng kể
  profits have risen significantly
  lợi nhuận đã tăng đáng kể