Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stunningly /'stʌniηli/  

  • Phó từ
    hết sức
    stunningly obvious
    hết sức hiển nhiên