Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

importantly /im'pɔ:tntli/  

 • Phó từ
  [một cách] quan trọng
  strut about importantly
  đi vênh vang ra vẻ quan trọng
  more importantly, can he be depended on?
  Quan trọng hơn, anh ta có thể tin được không?