Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

specifically /spə'sifikli/  

  • Phó từ
    [một cách] riêng biệt
    the houses are specifically designed for old people
    những ngôi nhà ấy được thiết kế riêng cho người già