Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nổi tiếng
    renowned for her acting
    nổi tiếng về diễn xuất