Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+for) nổi tiếng, nổi danh
  she is famous as a writer
  bà ta là một nhà văn nổi tiếng
  (cũ, khẩu ngữ) cừ, chiến
  we've won a famous victory
  chúng ta đã giành được một chiến thắng lợi rất cừ
  famous last words
  (đùa) quân tử nhất ngôn đấy nhé!

  * Các từ tương tự:
  famously, famousness