Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

famousness /'feiməsnis/  

  • Danh từ
    sự nổi tiếng, sự nổi danh