Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lionize /'laiənaiz/  

 • Ngoại động từ
  đưa (ai) đi thăm những cảnh lạ, đi xem những vật lạ; đi thăm những cảnh lạ ở (đâu)
  đối đâi như danh nhân, tiếp đón như danh nhân, đề cao như mộ danh nhân
  Nội động từ
  đi thăm những cảnh lạ, đi xem những vật lạ, đi tham quan

  * Các từ tương tự:
  lionize, lionise