Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (+for)
    nổi tiếng, lừng dang
    famed for their courage
    nổi tiếng gan dạ