Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superiority /su:,piəri'ɒrəti, sju:,piəri'ɒrəti/  /su:,piəri'ɔrəti/

 • Danh từ
  sự cao hơn; sự trội hơn
  her superiority in talent
  sự cao tài hơn của cô ta
  they won the battle because of their massive superiority in numbers
  họ thắng trận vì số quân trội hơn một cách áp đảo

  * Các từ tương tự:
  superiority complex