Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superiority complex /su:piəri'ɒrəti, kɒmpleks/  

  • Danh từ
    (tâm lý học)
    phức cảm tự tôn, mặc cảm tự tôn