Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peerlessness /'piəlisnis/  

  • Danh từ
    tính có một không hai, tính vô song