Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inimitability /inimi'kæliti/  

  • Danh từ
    tính không thể bắt chước được