Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hegemony /hi:'geməni/  /'hedʒəməʊni/

  • Danh từ
    quyền bá chủ
    the hegemony of the proletariat
    quyền bá chủ của giai cấp vô sản