Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notoriety /nəʊtə'raiəti/  

  • Danh từ
    (xấu)
    sự khét tiếng
    tội ác của nó đã làm cho nó khét tiếng