Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    [một cách] rất cừ
    he is getting on famously at his new school
    nó đã tiến bộ rất cừ ở trường mới