Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superlatively /su:'pɜ:lətivli/  /sju:'pɜ:lətivli/

  • Phó từ
    [một cách] tột bậc
    she plays the mandoline superlatively well
    cô ta chơi man-đô-lin hay tột bậc