Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nổi tiếng, nổi danh