Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cao (về địa vị)
  person of exalted rank
  một người ở thứ bậc cao
  from his exalted position in the firm
  từ địa vị cao của ông trong công ty