Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đàng hoàng, trang nghiêm
    dignified walk
    bước đi đàng hoàng