Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ ràng, rõ rệt
  a marked difference
  sự khác nhau rõ rệt

  * Các từ tương tự:
  markedly, markedness