Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upraised /p'reizd/  

  • Tính từ
    gi lên (tay)
    (địa lý,địa chất) nâng lên (tầng đất)