Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • cao quý
  lofty sentiments
  những tình cảm cao quý
  kiêu kỳ
  in a lofty manner
  với thái độ kiêu kỳ
  cao ngất (không dùng cho người)
  a lofty mountain
  ngọn núi cao ngất