Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advanced /əd'vɑ:nst/