Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advanced programming   

  • (kỹ thuật)
    thảo chương cấp cao, lập trình cấp cao