Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Advanced level /əd'vɑ:nst 'levl/  

  • (cách viết khác A level)
    bằng A (chứng chỉ cao nhất trong hệ thống giáo dục phổ thông tại Anh phải có để vào đại học)