Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    make headway
    tiến, tiến triển tốt (trong hoàn cảnh khó khăn)
    chúng ta chẳng tiến được là bao trong cuộc thương lượng