Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền vay
  bank loan
  tiền vay ngân hàng
  sự vay, sự mượn; sự cho vay, sự cho muợn
  may I have a loan of your bicycle
  tôi có thể muợn xe đạp của anh được không?
  it's not my bookI've got it on loan from the library
  không phải sách của tôi, tôi mượn ở thu viện đó
  Động từ
  loan something [to somebody]
  (chủ yếu Mỹ)
  cho muợn

  * Các từ tương tự:
  Loan capital, Loan facility, Loan stock, loan-blend, loan-collection, loan-exhibition, loan-myth, loan-office, loan-shark