Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Các nước phát triển, các nước đi đầu