Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beforehand /bi'fɔ:hænd/  

  • Phó từ
    trước, sớm hơn
    we knew they were comingso we bought some food beforehand
    chúng tôi biết họ sẽ đến nên đã mua trước một ít thực phẩm