Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  tiếp tay, xúi giục (ai, làm điều bậy)
  anh đang tiếp tay cho tên trộm đấy
  hắn ta bị bà vợ xúi làm những việc bất hợp pháp
  aid and abet
  xem aid

  * Các từ tương tự:
  abetment, abettal, abetter, abettor