Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abetment /ə'betmənt/  

  • Danh từ
    sự xúi bẩy, sự xúi giục, sự khích
    sự tiếp tay