Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at) chọc, đâm, thúc
  they prod [atthe animal through the bars of its cage
  chúng nó chọc con vật qua các thanh chuồng
  (khẩu ngữ) thúc, giục
  I shall have to prod him to pay me what he owes
  tôi sẽ phải thúc nó trả cho tôi những gì nó nợ tôi
  Danh từ
  cú chọc, cú đâm, cú thúc
  (khẩu ngữ) cú thúc, cú giục
  nếu anh không được trả lời nhanh, phải thúc chúng nó nói được
  vật để chọc. vật để đâm

  * Các từ tương tự:
  prodder, prodding, prodelision, prodigal, prodigalise, prodigality, prodigalize, prodigally, prodigious