Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu) sự hoang phí, sự tiêu tiền vung phí
    sự rộng rãi, sự hào phóng