Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phong phú, sự thừa thãi, sự ê hề
    there was good food in abundance (an abundance of good foodat the party
    ở bữa tiệc có thừa thãi (ê hề) thức ăn ngon