Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chán ngấy, sự chán ứ