Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thừa, sự quá nhiều
    điều thừa