Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plenitude /'plenitju:d/  

  • Danh từ
    sự đầy đủ, sự sung túc, sự phong ph