Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số lượng phong phú; số lượng dồi dào; số lượng nhiều
  there is plenty of time
  có nhiều thì giờ
  they always gave us plenty to eat
  họ bao giờ cũng cho chúng tôi ăn thừa thãi
  days (years…) of plenty
  những ngày (năm…) sung túc
  looking back on the years of plenty
  nhìn lùi lại những năm sung túc trước đây
  in plenty
  phong phú, dồi dào
  food and drink in plenty
  cái ăn cái uống dồi dào
  Phó từ
  (+ more; hoặc khi + long, big, tall… thì tiếp sau có enough)
  thừa
  there's plenty more paper if you need it
  có thừa giấy nếu anh cần
  the rope was plenty long enough to reach the ground
  dây chão thừa đủ dài để chạm đất