Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ) lòng hào phóng
    (cũ) món quà hậu hỉ
    vật tặng; tiền thưởng (nhập ngũ; bắt được kẻ có tội)